První pomoc, když se dostanete do kontaktu se žíravinou

Jakákoliv první pomoc je lepší než žádná! Každý člověk je v nouzi odkázán na pomoc jiných lidí. Jak postupovat, pokud se příkladně dostanete do kontaktu se žíravinou? Prvním projevem je změna barvy kůže, postižený trpí velkými bolestmi a při poleptání očí se stává, že je nedokáže ani otevřít. Pokud se nešťastnou náhodu napijete Sava, tak při vypití takové látky dochází k bolesti a pálení v ústech, jícnu a žaludku, změní se i barva rtů a okolí úst.

První pomoc je zásadní při kontaktu s chemikálií

Pokud postižený pozřel žíravinu v podobě prášku nebo jiné pevné formy, tak v první řadě defekt ošetříme na sucho. U tekutých žíravin očisťujeme místo dvacet minut jemným proudem čisté vody. Žíravina se zpravidla dostane i na oděv, je nutné kontaminované šaty svlékat zároveň s oplachováním.

Zasažené oči vyplachujeme vodou bez přerušení patnáct minut, a to ve směru od vnitřního koutku oka k vnějšímu. Pokud postižený žíravinu vypil, necháme ho nejprve opakovaně vypláchnout ústa a pak mu podáváme malé doušky čisté vody do celkového množství 250 ml. Pozor! Nikdy se nesnažte vyvolat zvracení, mohlo by dojít k poleptání jícnu!

Při poskytování první pomoci dbejte i na vlastní bezpečnost

Při poskytování první pomoci v osobě, která byla v kontaktu s žíravinou je zároveň potřeba dbát i na vlastní bezpečnosti a chránit se před potřísnění. Suché látky nejdříve odstraníme mechanicky, aby se voda neaktivovala. Rozhodně nepoužíváme neutralizační látky, neboť neutralizace je spojena s tvorbou tepla a možností popálenin! A pak voláme zdravotnickou záchrannou službu – 155 nebo integrovaný záchranný systém na nouzové telefonní číslo 112. Do nemocnice spolu s postiženým posíláme i obal nebo vzorky látky na identifikaci.

Intoxikace chlorem

Chlór je prvek rozpustný ve vodě, který dráždí horní a dolní dýchací cesty a plíce. V dnešních časech se vyskytuje relativně často, největší riziko intoxikací hrozí při průmyslových haváriích. Bezprostředním efektem intoxikace chlórem je zánětlivé postižení spojivek, nosu, hrtanu, hltanu, trachey a bronchů. Hypoxémie vznikne v průběhu minut nebo až hodin v závislosti na trvání expozice a koncentrace Cl.

První pomoc při zásahu chlórem

Potřísněné části oděvu, boty a ponožky okamžitě zujeme a odstraníme a postižená místa na těle důkladně opláchneme čistou vodou. Nutný je i okamžitý výplach očí vodou a to po dobu 10 až 15 minut. Postiženému rozevřeme oční víčka palcem a ukazováčkem a necháme ho pohybovat očima na všechny strany. Postiženého nesmíme nenechat prochladnout, poté ho uložíme na bok. Pozor postižený může zvracet!

Ihned voláme lékařskou pomoc! Při nadýchání chlóru postiženého vyvedeme na čerstvý vzduch a snažíme se mu vypláchnout ústa a nosní dutinu vlažnou vodou. Při požití je dobré ihned vypláchnout ústa mlékem a pokusit se vyvolat zvracení, před tím ovšem musí postižený vypít minimálně půl litru vlažné vody nebo mléka. Je důležité si pamatovat, že po deseti minutách od požití škodlivé látky, zvracení nesmíte již vyvolat! Nepodávejte ani velké množství tekutin a už vůbec ne jedlou sodu.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Reply